Handelsbetingelser - Skibby Handel & Engros Skibby Handel & Engros

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Skibby Handel & Engros ApS CVR-nr: 34041954
Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne, for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer fra Skibby Handel & Engros ApS til erhvervskunder, samt direkte levering fra Skibby Handel & Engros ApS’ leverandør til køber.

1. Tilbud, ordre, priser
1.1 Skibby Handel & Engros ApS’ tilbud er gældende i 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse.
1.2 Alle priser er eksklusiv moms, afgifter, fragt, emballage og eventuelle ekspeditionsgebyr. Priserne er dagspriser i danske kroner.
1.3 Skibby Handel & Engros ApS er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i webshoppen og i tilbud, såfremt intet andet er aftalt mellem parterne.
1.4 Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte og udgåede vare samt tryk- og tastefejl.
1.5 Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

2. Fragt og levering
2.1 For ordrer under kr. 1.500 eksklusiv moms pålægges fragt- og emballageomkostninger. For ordrer på eller over kr. 1.500 pålægges ikke fragt- og emballageomkostninger.
2.2. Fragtpriser og forventede leveringstider oplyses i ordrebekræftelsen. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende.
2.3 Skibby Handel & Engros ApS leverer til kantsten (typisk hoveddør) i hele Danmark.
2.4. Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Overholder køber ikke denne forpligtelse, er Skibby Handel & Engros ApS berettiget til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for køber er til stede.
2.5. Risikoen for varens undergang overgår til køber ved levering. Transportørens følgeseddel eller køreseddel anses som dokumentation for levering.
2.6. Køber skal betale de ekstra omkostninger, som Skibby Handel & Engros ApS har ved, at køber ikke kan modtage varen til det aftalte leveringstidspunkt.

3. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
3.1 Det er en betingelse for køb, at køber har oprettet en konto hos Skibby Handel & Engros ApS. Ved oprettelse foretages en kreditvurdering af køber. Køber er maksimalt berettiget til at foretage bestillinger for et beløb, der er inden for den aftalte kreditramme.
3.2 Købesummen forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt.
3.3 Såfremt køber ikke betaler rettidigt, og/eller forudsætningerne for den aftalte kredit væsentlig ændres, er Skibby Handel & Engros ApS berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.
3.4 Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forefaldne tilgodehavende iht. renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt mellem parterne. Renter og gebyrer betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
3.5 Skibby Handel & Engros ApS bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.
3.6 Skibby Handel & Engros ApS er til enhver tid berettiget til af køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummen, herunder fragtomkostninger, renter mm..
3.7 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Skibby Handel & Engros ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del afkøbesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4. Annullering/ændring af ordre:
4.1. Køber har efter afgivelse af en ordre ikke ret til at ændre eller annullere ordren.
4.2. Skibby Handel & Engros ApS kan trods 4.1 vælge særskilt at godkende en ændring eller annullering. Køber er i den forbindelse pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, mindst kr. 500,00. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig at erstatte Skibby Handel & Engros ApS’ mistede fortjeneste.

5. Returvarer og fortrydelse
5.1 Skibby Handel & Engros ApS modtager ikke varer retur.
5.2 Skibby Handel & Engros ApS kan trods 5.1 særskilt aftale med køber, at Skibby Handel & Engros ApS tager varen retur. Skaffevarer tages dog aldrig retur. Ved returnering er det en betingelse, at varen er kurant og i original emballage.
5.3 Varer, der returneres UFRANCO, uden angivelse af returnummer eller på efterkrav, nægtes modtagelse uden forudgående aftale. Køber har selv ansvaret for at varen kommer retur til Skibby Handel & Engros ApS i mangelfri stand.
5.4 Skibby Handel & Engros ApS krediterer godkendte returvarer med fradrag af omkostningsgebyr til dækning af returnerings- og administrationsomkostninger. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted.

6. Garanti
6.1 Skibby Handel & Engros ApS yder ikke selvstændig garanti på leverede varer. Køber accepterer således alene at kunne rejse krav i henhold til leverandørgarantien for en vare direkte over for leverandøren. Skibby Handel & Engros ApS videreformidler alene oplysningen om en evt. leverandørgaranti.

7. Reklamation ved forsinkelse
7.1 Ved konstatering af forsinkelse, skal køber reklamere straks. Sker dette ikke, mister køber ethvert krav som følge af forsinkelsen mod Skibby Handel & Engros ApS.
7.2 I tilfælde af mindre forsinkelse er Skibby Handel & Engros ApS berettiget til at foretage efterlevering.
7.3 Ved væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve købet. Er der mellem parterne aftalt løbende levering, er køber alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.
7.4 Købers erstatningskrav i anledning af Skibby Handel & Engros ApS’ forsinkelse kan opgøres til de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af en tilsvarende vare fra anden side – dog maksimalt fakturaværdien af den forsinkede leverance fra Skibby Handel & Engros ApS med tillæg af 10 %.
7.5 Køber har ikke krav på yderligere erstatning eller kompensation end det i punkt 7.4 anførte – dette gælder uanset om køber fastholder eller hæver købet.

8. Reklamation ved mangler
8.1 Køber skal kontrollere varen for transportskader, inden der kvitteres for modtagelsen. Såfremt der er skade på en vare, skal der gøres indsigelse overfor transportfirmaet på stedet.
8.2 Det påhviler køber straks ved udleveringen af varen, og altid inden varen tages i brug, at gennemgå varen for at sikre, at den er mangelfri, herunder også at mængden er korrekt.
8.3 Køber skal reklamere over manglerne i punkt 8.1, herunder mængdeafvigelser, senest 5 dage efter varens levering. I modsat fald kan køber ikke gøre krav gældende i relation hertil.
8.4 For øvrige mangler skal køber reklamere straks efter, at køber burde have opdaget manglen, og senest 1 år efter levering, jf. dog punkt 9.
8.5 Ved varer, der indgår i en montage, skal køber gennemgå varen inden montering, da køber ikke kan reklamere over varen efter, at montage er begyndt. I tilfælde af leverancer af byggematerialer til visse byggerier, jf. punkt 9, bevarer køber, dog med de i punkt 9 anførte begrænsninger, retten til at reklamere over skjulte mangler, som køber ikke kunne eller burde havde opdaget i forbindelse med monteringen.
8.6 Reklamerer køber rettidig over mangler, kan Skibby Handel & Engros ApS vælge mellem at foretage afhjælpning eller omlevering.
8.7 Foretager Skibby Handel & Engros ApS ikke omlevering eller afhjælper problemet inden rimelig tid efter reklamationen er sendt, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Skibby Handel & Engros ApS at hæve handlen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
8.8 Købers erstatningskrav i anledning af mangler ved varen kan opgøres til de meromkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side – dog maksimalt fakturaværdien af leverancen fra Skibby Handel & Engros ApS med tillæg af 10 %.
8.9 Køber har ikke krav på yderligere erstatning eller kompensation end det i punkt 8.8 anførte – dette gælder uanset om køber fastholder eller hæver købet. Dette gælder ethvert tab, herunder, men ikke begrænset til, dritfttab, tabt fortjeneste og andres økonomiske tab.
8.10 Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt varen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt.
8.11 Skibby Handel & Engros ApS har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og/eller uhensigtsmæssig brug af varen.

9. Byggeleveranceklausul
9.1 Ved leverancer af byggematerialer gælder som en modifikation til punkt 8.4, at Skibby Handel & Engros ApS’ ansvar for mangler ved byggematerialer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori byggematerialerne indgår – dog ved leverancer til lager eller videresalg senest 6 år efter leveringen til køber, såfremt leverandøren af de mangelfulde byggematerialer ved registrering gennem Dansk Byggeri, som tiltrådt ”udvidet ansvar” på tidspunktet for Skibby Handel & Engros ApS’ ordrebekræftelse til køber over for Skibby Handel & Engros ApS har påtaget sig ansvaret for mangler ved byggematerialerne i den tilsvarende periode. Køber skal dog have reklameret over for Skibby Handel & Engros ApS vedrørende øvrige mangler ved byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne og senest 1 år derefter.
9.2 Ved leverancer af byggematerialer med en forbruger som bygherre, så gælder yderligere som modifikation til punkt 8.4, at ansvar for mangler ophører 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori byggematerialerne indgår, såfremt leverandøren af de mangelfulde byggematerialer ved registrering gennem Dansk Byggeri, som tiltrådt ”udvidet ansvar” på tidspunktet for Skibby Handel & Engros ApS’ ordrebekræftelse til køber over for Skibby Handel & Engros ApS har påtaget sig ansvaret for mangler ved byggematerialerne i den tilsvarende periode på 10 år efter afleveringen af byggeriet. Køber skal dog have reklameret over for Skibby Handel & Engros ApS vedrørende øvrige mangler ved byggematerialer straks efter, at køber burde have opdaget manglerne og senest 1 år derefter.
9.3 Punkt 9.1 og 9.2 gælder ikke for mangler ved leverancer af skaffevarer og importvarer, medmindre leverandøren via registrering gennem Dansk Byggeri, som tiltrådt ”udvidet ansvar” har påtaget sig mindst det i punkt 9.1. og 9.2. anførte udvidede tidsmæssige ansvar for mangler ved skaffevarer og/eller importvarer, og medmindre køber har overholdt den i punkt 9.1 og 9.2 anførte frist for reklamation.
9.4 Køber har ikke en bedre retsstilling over for Skibby Handel & Engros ApS, end Skibby Handel & Engros ApS har over for sin leverandør, uanset om leverandøren har registreret sig gennem Dansk Byggeri, som tiltrådt ”udvidet ansvar”, jf. ovenfor, og køber kan ikke gøre krav på erstatning mv. gældende i videre omfang over for Skibby Handel & Engros ApS, end Skibby Handel & Engros ApS kan overfor sin leverandør. Ligeledes kan kravet ikke være større end det beløb, som Skibby Handel & Engros ApS faktisk opnår betalt fra sin leverandør eller dennes bo, efter fradrag af omkostninger.

10. Force majeure
10.1 I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder uden for Skibby Handel & Engros ApS’ kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Skibby Handel & Engros ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere købers ordre efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

11. Produktansvar
11.1 For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Handelsbetingelser.
11.2 Skibby Handel & Engros ApS kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et produkt, hvis det kan bevises, at skaden er en følge af undladelse eller uagtsomhed udvist af Skibby Handel & Engros ApS eller andre, som Skibby Handel & Engros ApS er ansvarlig for.
11.3 Skibby Handel & Engros ApS er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et produkt, efter levering er sket. Skibby Handel & Engros ApS er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos kunden, eller på kundens produkter, hvori et produkt indgår.
11.4 Skibby Handel & Engros ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af at Skibby Handel & Engros ApS har leveret et defekt produkt til kunden, medmindre kunden kan dokumentere, at Skibby Handel & Engros ApS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
11.5 Kunden skal friholde Skibby Handel & Engros ApS for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Skibby Handel & Engros ApS, i det omfang Skibby Handel & Engros ApS i henhold til disse Handelsbetingelser ikke er ansvarlig overfor kunden.

12. Tvister
12.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret. Sagen skal anlægges ved Skibby Handel & Engros ApS’ hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13. Ændringer
13.1 Skibby Handel & Engros ApS forbeholder sig retten til at ændre disse Salgs- og leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version af Salgs- og leveringbetingelserne kan altid findes på www.skibbyhandel.dk.

14. Øvrige informationer
14.1 Skibby Handel & Engros ApS’ kundegrundlag er udelukkende erhvervskunder.

 

 

Skibby Handel & Engros ApS

Skibby Handel & Engros ApS leverer alt i beslag, låse og dørlukkere m.m. Vi sætter service, kompetence og den personlige betjening i højsædet.

Kundeservice

Kontakt

Skibby Handel & Engros ApS
Skibbyvej 49
8462 Harlev J.

Tlf. 71 99 71 22
Email info@skibbyhandel.dk